Formulari për aplikim

Ju lutemi plotësoni formularin më poshtë me të dhëna për fëmijën tuaj.

  • Ju lutemi njihuni me Rregulloren e Kids Academy para se të aplikoni.
  • Keni parasysh që vendi për fëmijën tuaj nuk sigurohet automatikisht. Pas aplikimit do të njoftoheni për mundësinë e sistemimit të fëmijës/fëmijëve në klasë dhe datën e mundshme të fillimit të programit, varësisht prej vendeve të lira.

Të Dhëna Për Shërbimin


Të Dhëna për Fëmiun


Të Dhëna për Prindërit
Të Dhëna Për Familjen


Të Dhëna Për Rast Urgjence


Të Dhëna Të Përgjithshme